Guldprisets utveckling

22 nov

Guld har länge varit en eftertraktad metall och guld pris har historiskt sett varit högt. Även idag betingar guld ett högt värde och guld pris styrs av utbud och efterfrågan. Eftersom guld är en ändlig resurs kan utbudet inte ökas hur som helst. Samtidigt finns en konstant efterfrågan på guld för både smycken, investeringar och industriella ändamål. Detta driver upp guld pris över tid.

Faktorer som påverkar guldpriset

Det finns flera viktiga faktorer som påverkar guld pris. Efterfrågan på guld drivs framförallt av smycken, industri och investeringar. När världsekonomin är stark och tillväxten hög ökar oftast efterfrågan på guld. Samtidigt påverkas guld pris av utbudet av guld från gruvbrytning. Även ränteläget och valutakurser kan påverka investerares efterfrågan på guld.

När räntorna är låga och osäkerheten på aktie- och obligationsmarknaden är hög brukar intresset för guld som en säker investering öka. Det driver upp guld pris. Dessutom styrs guld pris av politisk och ekonomisk osäkerhet globalt. Guld ses ofta som en säker tillgång i oroliga tider. När osäkerheten i världen ökar brukar guld pris gå upp. Så guld fungerar delvis som en säker hamn för investerare under perioder av ekonomisk oro.

Sveriges guldmarknad

Även på den svenska marknaden följer guld pris den globala utvecklingen, omräknat till svenska kronor. Efterfrågan på guld i Sverige kommer främst från privatpersoner och företag som investerar i fysiskt guld i form av guldtackor och mynt. Även smycken står för en stor del av guldmarknaden. Det finns ett antal svenska företag som erbjuder köp och försäljning av investeringsguld.

Dessa fungerar som mellanhänder och sätter guld pris i Sverige baserat på den internationella spotpriset på guld. Priset justeras sedan efter växelkursen dollar/krona. Guld kan även köpas via börshandlade fonder (ETF) som följer guldpriset. Dessa fonder ger exponering mot guld utan att fysiskt behöva förvara guldtackor. Fler svenskar har börjat investera i guld på detta sätt de senaste åren.

Prognos för framtida guldpris

Vad gäller framtiden råder det delade meningar om hur guld pris kommer att utvecklas. Å ena sidan kan ökad inflation och geopolitisk osäkerhet fortsätta driva upp guld pris som en säker investering. Å andra sidan kan högre räntor och en starkare dollar hämma uppgången i guld pris. Många bedömare tror att guld kommer att förbli en attraktiv investering framöver, givet den fortsatta osäkerheten i världsekonomin.

Även om guld pris sannolikt kommer att fluktuera på kort sikt så är den långsiktiga trenden troligen fortsatt stigande. Efterfrågan på guld förväntas öka i takt med att länder som Kina och Indien växer ekonomiskt. Samtidigt är utbudet av guld begränsat. Så fundamentalt sett talar mycket för att guld pris kommer att vara högre om 5-10 år än vad det är idag.